Diagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu (Psychologická liečba v druhom stupni starostlivosti)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný postup: Diagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu
(Psychologická liečba v druhom stupni starostlivosti). Autorský kolektív: Martin Polák, MSc; PhDr. Viera Páleníková; doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.; PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Viac sa dočítate na: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-klinicka-psychologia-pre-dospelych