Dr.rer.nat. Martin Polák

Štúdium psychológie so zameraním na klinickú psychológiu a psychoterapiu som absolvoval na univerzitách v Trnave, Mníchove, Grazi a Viedni. V mojom dizertačnom výskume som sa venoval oblasti efektivity a implementácie nových foriem kognitívno-behaviorálnej terapie, so zameraním na expozičnú terapiu vo virtuálnej realite (Virtual Reality Exposure Therapy) a kognitívno-behaviorálnu terapiu prostredníctvom internetu (internet-based CBT) v liečbe panickej poruchy, sociálnej fóbie a obsedantno-kompulzívnej poruchy. Som členom Európskej spoločnosti pre výskum internetových intervencií a Spoločnosti pre terapiu virtuálnou realitou, prednášal som na vedeckých konferenciách vo Varšave, Bergen, Dubline a Grazi. Pracoval som päť rokov s klientmi s poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania (ICD-10 F90 – F98) v multidisciplinárnom tíme vo Viedni, dva roky som pôsobil vo funkcii team-koordinátora. Na Slovensku som skúsenosti naberal v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku a v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie. Aktuálne sa vzdelávam v psychoterapeutickom výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii, organizovanom ABC Inštitútom pre výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii. Tiež som frekventantom Špecializačného štúdia klinickej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave.