Martin Polák, MSc.

Štúdium psychológie so zameraním na klinickú psychológiu a výskum psychoterapie som absolvoval na univerzitách v Trnave, Mníchove, Grazi a Viedni. V mojom dizertačnom výskume sa venujem najnovším trendom v oblasti efektivity a implementácie nových foriem kognitívno-behaviorálnej terapie. Môj aktuálny projekt sa zameriava na expozičnú terapiu vo virtuálnej realite (Virtual Reality Exposure Therapy) a kognitívno-behaviorálnu terapiu prostredníctvom internetu (internet-based CBT) pri liečení úzkostných porúch a spolupracujem na ňom s poprednými svetovými expertmi v odbore, prof. Perom Carlbringom a prof. Gerhardom Anderssonom. Som členom Európskej spoločnosti pre výskum internetových intervencií, prednášal som na vedeckých konferenciách vo Varšave, Bergen, Dubline a Grazi. Pracoval som päť rokov s klientmi s poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania (ICD-10 F90 – F98) v multidisciplinárnom tíme vo Viedni, kde som posledné dva roky pôsobil vo funkcii team-koordinátora. Aktuálne sa vzdelávam v psychoterapeutickom výcviku v schématerapii, organizovanom Prvým inštitútom Schématerapie Českej republiky a Slovenska.